Ga naar de inhoud

PRIVACY STATEMENT
De ZorgZaak BV

1. Verwerken van persoonsgegevens

1.1 De ZorgZaak bv heeft als kernactiviteiten het verlenen van zorg en dienstverlening gerelateerd aan preventie en zorg. Bij deze zorg- en dienstverlening aan cliënten verwerken we persoonsgegevens. We zijn ervoor verantwoordelijk om deze persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we u hierover.

2. Soorten gegevens

2.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:
– contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
– leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
– gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs);
– bijzondere persoonsgegevens, zoals medische en gezondheidsgegevens:
– de zorgvraag/indicatie cliënt en de geleverde zorg;
– zorgplan en rapportages over verleende zorg.
– toegediende medicatie. Met af te tekenen medicatielijsten maken wij inzichtelijk welke medicatie cliënten hadden moeten ontvangen en of ze deze ook daadwerkelijk hebben ontvangen.

2.2 Wanneer wij gegevens verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig.

3. Doelen van de verwerking van gegevens

3.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens ten behoeve van:
– het verlenen van de benodigde en overeengekomen zorg;
– het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
– het voldoen aan verplichtingen van de financiers van de zorg (zorgkantoren, gemeenten, zorgverzekeraars);
– het beheren van ons cliëntenbestand;
– het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van rapportages;
– het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

4. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

4.1 Wij gebruiken tenminste één van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:
– het kunnen uitvoeren van de zorgovereenkomst;
– het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
– de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken;
– voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze relatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

5. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

5.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die
we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie
of overeenkomst.

5.2 Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke
bewaartermijnen die voor ons gelden.

6. Informatie, wijziging en bezwaar

6.1 U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u
altijd contact met ons opnemen.

6.2 Uw rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens hebben betrekking op:
– te weten welke persoonsgegevens van u wij verwerken;
– de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
– inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
– bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
– aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
– beperking van uw persoonsgegevens;
– verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
– overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek;
– overleg met onze functionaris gegevensbescherming Jessica de Jong te bereiken via AVG@zorgzaak.nl
– vragen over de inhoud van dit Privacy statement.

6.3 Het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is
zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

7. Beveiliging van uw gegevens

7.1 Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens
te beveiligen.

8. Verstrekken van gegevens aan derden

8.1 Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons
daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een
rechterlijke uitspraak, of als zo’n de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de
verwerking van persoonsgegevens.

8.2 Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de aan u verleende diensten,
verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:
– financiers zoals zorgkantoor, gemeente of ziektekostenverzekeraar.
– personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
– externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals
ict-dienstverleners;

8.3 Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit
uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast
in schriftelijke overeenkomsten.

9. Wijzigingen van het Privacy statement

9.1 Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u
steeds het meest actuele statement.

10. Klachtrecht

10.1 Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw
rechten als cliënt? Neem dan in ieder geval contact met ons op. U vindt de klachtenprocedure hier:
https://www.zorgzaak.nl/contactformulier/klachtenprocedure

10.2 U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

11. Contact
Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens
van De ZorgZaak bv zijn:
– adres: Het Haagje 129a, 7902 LE Hoogeveen
– telefoon: 0528 – 341 965
– algemene e-mail: info@zorgzaak.nl
– functionaris gegevensbescherming: AVG@zorgzaak.nl
– klachten: klachten@zorgzaak.nl
– website: www.zorgzaak.nl

Privicay met betrekking tot deze website
Op deze site kunt u een aantal formulieren invullen. De ZorgZaak zal de verstrekte persoonlijke gegevens uitsluitend voor het beantwoorden van uw vraag of verzoek gebruiken.

De ZorgZaak gebruikt wel anonieme gegevens die iets zeggen over het gebruik van deze website. Daarbij gaat het om:

aantal bezoekers;
duur van bezoek;
belangstelling voor bepaalde pagina’s;
piekuren;
browsertype van de bezoeker.
Deze gegevens worden gebruikt om de navigatie en structuur van deze site te optimaliseren.

Extra toelichting Google Analytics website statistieken
Deze website maakt gebruik van Google Analytics; een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website, geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Cookies
Error: The domain WWW.ZORGZAAK.NL is not authorized to show the cookie declaration for domain group ID 321ce833-0fc5-4a1e-a465-9ed2e0fad94f. Please add it to the domain group in the Cookiebot Manager to authorize the domain.