Ga naar de inhoud

Governance

De door de ZorgZaak geleverde zorg heeft een hoge mate van kwaliteit. Het gaat uiteindelijk om het welzijn van de client en bewoner en het zorgdragen voor een optimale invulling van de zorgbehoeften van onze clienten. De organisatie is transparant ingericht waarbij het toezicht voldoet aan de eisen als gesteld in de Governancecode.  De Zorgzaak heeft aantoonbaar de Governancecode ingevoerd, past de principes van de code integraal toe. De bestuurder, de AVA en de Raad van Commissarissen staan garant voor het toepassen van de Governancecode als leidend principe.

Gedragscodes

Intern in onze organisatie hebben we verschillende gedragscodes, bijvoorbeeld gedragsregels hoe om te gaan  met elkaar. Maar ook regels m.b.t. de AVG en privacy. We hebben reglementen gemaakt zoals een klokkenluidersregeling, huiselijk geweld bij cliënten, onveilige thuissituatie voor cliënten maar ook wat te doen bij een onveilige situatie voor medewerkers bij cliënten.

Bestuur

De ZorgZaak wordt bestuurd volgens het raad van bestuur/raad van commissarissen-model. De eenhoofdige Raad van Bestuur (bestuurder) is statutair en integraal eindverantwoordelijk voor de besturing van de organisatie. De belangrijkste ambitie van de bestuurder is het bouwen van een organisatie die het geluk en eigen regie van haar cliënten in alle opzichten centraal stelt. De tweede ambitie van de bestuurder is om samen met medewerkers een professionele lerende organisatie te zijn waarbij eigenaarschap voor medewerkers maximaal gedecentraliseerd is waarbij er een organisatie ontstaat die ondernemend is en zich helemaal richt op het welbevinden en het geluk van de client met enige vorm van kwetsbaarheid.

De ZorgZaak is een organisatie die het verschil wil maken in het leven van mensen  

 

Zie voor meer informatie het Bestuursreglement.

Voor het jaar 2023 is er een jaarverantwoording opgesteld, bestaande uit het jaarverslag en verslag van de Raad van Commissarissen en de jaarrekening.

 

Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen houdt toezicht op de besturing van De ZorgZaak. Dit doet de raad door onder andere het jaarplan, de begroting en de jaarrekening te beoordelen en goed te keuren.

De raad van commissarissen vergadert regelmatig en overlegt onder meer met de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad.

De nevenfuncties van de leden zijn bekend bij de voorzitter, die jaarlijks controleert of de nevenfuncties verenigbaar zijn met het lid zijn van de raad. Voor de leden van de raad gelden specifiek in acht te nemen regels bij een mogelijke belangenverstrengeling.

Visie op toezicht

Wij zien toe op goede besturing van De ZorgZaak, zodat de kwaliteit en continuïteit van de persoonsgerichte zorg die De ZorgZaak levert gewaarborgd is. Wij sluiten hierbij aan bij de ontwikkeling die de organisatie doormaakt en de doelen die de organisatie heeft gesteld. We maken contextuele keuzes en geven de bestuurder ruimte wanneer zij dit wenst. We treden op als haar sparringpartner en komen dichterbij wanneer dit noodzakelijk dan wel statutair verplicht is. Te allen tijde stellen we de essentie van De ZorgZaak – persoonsgerichte zorg en ondersteuning aan gezinnen, jongeren en ouderen – centraal in ons handelen. Hierbij beseffen wij dat een gezonde bedrijfsvoering noodzakelijk is om de beloften aan cliënten waar te maken.

In ons toezien zetten wij onze persoonlijke competenties en ervaring in en ervaart elk lid de integrale verantwoordelijkheid die wij als toezichthoudend team met elkaar dragen. Door locatiebezoeken en gesprekken met medewerkers staan we in verbinding met cliënten en medewerkers van De ZorgZaak en verkrijgen we verdiepend inzicht in de vraagstukken die er leven.

Toezichtvisie

De samenstelling van de Raad van Commissarissen is als volgt: 

  • J. (John) Kauffeld Voorzitter Raad van Commissarissen
  • P. (Pieternel) Schomaker Lid Raad van Commissarissen
  • L. (Luit) Takens Lid Raad van Commissarissen

 

Cliëntenraad

Al meer dan 30 jaar biedt de ZorgZaak zorg, ambulante begeleiding en huishoudelijke verzorging in Drenthe en een deel van Overijssel, zowel thuis als op onze drie woonlocaties. Om onze cliënten een belangrijke stem te geven, heeft de ZorgZaak een cliëntenraad. Bij de cliëntenraad ligt een belangrijke sleutel om onze missie waar te maken. Een actieve cliëntenraad is onmisbaar bij het verbeteren van onze zorg. Het gaat er om hoe waardevolle zorg er in de praktijk uitziet.

De cliëntenraad heeft een cruciale rol in het adviseren van de directie, zowel op verzoek als uit eigen initiatief. Als officieel orgaan beschikt de cliëntenraad over wettelijke bevoegdheden (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 Wmcz). De raad speelt een essentiële rol in het behartigen van de belangen van de cliënten. Dit omvat het adviseren over beleid en kwaliteit van zorg, het signaleren van problemen, het vergroten van cliëntenbetrokkenheid, toezicht houden op besluitvorming, en het informeren van cliënten over hun rechten. Door te fungeren als een verbindingspunt tussen cliënten en het management, verzekert de cliëntenraad dat de stemmen van zorgontvangers gehoord worden en dat hun behoeften centraal staan. Dit bevordert een meer betrokken en cliëntgerichte zorgomgeving en verbetert de kwaliteit van de dienstverlening.

Leden cliëntenraad

  • Mevr. H. (Hetty) Pullen – Muis (voorzitter)
  • Dhr. J. (Jan) Engberts
  • Dhr. K. (Kamiel) Bertels
  • Mevr. L. (Lammy) Streutker
  • Mevr. A. (Anneke) de Jong – te Velde

 

Contact

Heeft u vragen voor de cliëntenraad? Neem gerust contact met ons op via e-mail: info@zorgzaak.nl, of stuur een brief naar:

De ZorgZaak
t.a.v. Cliëntenraad
Het Haagje 129a
7902 LE Hoogeveen

Heeft u belangstelling om de belangen van de cliënten van de ZorgZaak te behartigen op instellingsniveau? Beschikt u over goede sociale en communicatieve vaardigheden? Kunt u goed samenwerken in een bestuurlijke omgeving? Dan nodigen we u graag uit om u kandidaat te stellen voor de cliëntenraad.

Voor meer informatie is het reglement cliëntenraad op te vragen via info@zorgzaak.nl